Adres

Stichting ForestPeace Foundation
Stadionweg 1
1077 RV Amsterdam
Nederland
www.forestpeace.org

Oprichting: 2 juli 2019
Kamer van Koophandel: 75254840
RSIN:  860210315

Bestuur

De heer Fred Matser – voorzitter
De heer Evert K. Greup – secretaris
De heer Joannes (Johan) C.B. Bontje – penningmeester

Doel

De stichting heeft ten doel:

  1. het bevorderen van het voortbestaan van het ecologisch systeem (inclusief de mensheid) en de instandhouding en het herstel van natuur;
  2. het in de marge qua oppervlakte van het land bevorderen van ecologisch gerichte landbouw en het aanleggen van bossen met het doel bij het kiezen en planten van de gewassen de menselijke consumptie van de oogst als uitgangspunt te hebben;
  3. de bevordering van de educatie ter zake de onder sub a en b genoemde onderwerpen;
  4. het aan mensen (onder andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) een plek bieden waarin zij in hun kracht komen te staan door met hen met zichzelf en de natuur te verbinden alsmede zich kunnen ontwikkelen door onder andere het verrichten van werkzaamheden op het land en in het bos, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  1. het in eigendom verwerven, beheren, onderhouden en exploiteren van voor het doel geschikte onroerende zaken;
  2. het, in zeer beperkte mate, stichten en onderhouden van gebouwen en roerende zaken die geheel dan wel gedeeltelijk ten dienste staan aan het doel van de stichting;
  3. het verstrekken van voorlichting op het gebied van het natuur- en landschapsschoon;
  4. het bijeenbrengen van gelden, nodig ter bereiking van het doel, waaronder is begrepen het aantrekking van een financiering ten einde het doel te kunnen bereiken;
  5. het financieel ondersteunen van andere rechtspersonen, organisaties en instellingen die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting;
  6. alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Tijdens het leven van de Oprichter is het bestuur van de stichting bevoegd doch niet verplicht giften te doen aan andere algemeen nut beogende instellingen, ook aan die instellingen met een ander doel dan dat van de stichting, doch niet zonder het verbinden van een last tot specifieke besteding van deze giften, welke last in overeenstemming dient te zijn met het onder lid 1 omschreven doel van de stichting.

De stichting beoogt geen winst.

ANBI-publicatie

Stichting ForestPeace Foundation heeft in september 2019 de aanvraag beschikking ANBI bij de Belastingdienst ingediend.

Download de ANBI-publicatie 2019 met het beleidsplan 2019-2021

Fred Matser (founder)

Fred Foundation was founded by Fred Matser in 1996 to contribute to the development of a more functional society. From a vision of interconnectedness of life and circular thinking.

Read more about Fred