Sorry for the Dutch language on this  page. We will update this page soon. 

Algemene informatie

Stichting Essentia Foundation
Stadionweg 1
1077 RV Amsterdam
Nederland
www.essentiafoundation.org

Datum akte van oprichting : 20 april 2020
KvK-nummer : 77870999 (21 april 2020 ingeschreven)
RSIN-nummer : 861178555

Bestuur

De heer Fred Matser – voorzitter
De heer Evert K. Greup – secretaris & penningmeester
De heer Jan van der Greef – bestuurslid

Doel 

Hieronder beschrijven wij het doel conform artikel 2 van de oprichtingsakte Stichting Essentia Foundation.

 1. De stichting heeft ten doel het bewuste zijn te ontwikkelen, zulks in de meest brede zin van het woord, door aandacht te vragen voor het belang van het filosofisch inzicht dat onder meer wordt uitgedragen door het idealisme / non-dualisme en zo bij te dragen aan het harmonieus samenleven in de maatschappij; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  1. het verstrekken van voorlichting op het gebied van met name de filosofische (denk)richting die geduid wordt als het idealisme of het non-dualisme, met behulp van zowel traditionele als sociale media;
  2. het bieden van een forum voor wetenschappers en filosofen ten einde kennisdeling te bevorderen op het gebied van filosofie en in het bijzonder het idealisme / non-dualisme;
  3. het doen dan wel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de filosofie en in het bijzonder het idealisme / non-dualisme;
  4. het bijeenbrengen van gelden, nodig ter bereiking van het doel, waaronder is begrepen het aantrekken van een financiering ten einde het doel te kunnen bereiken;
  5. het financieel ondersteunen van andere rechtspersonen, organisaties en instellingen die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting;
  6. alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Fred Matser (founder)

Fred Foundation was founded by Fred Matser in 1996 to contribute to the development of a more functional society. From a vision of interconnectedness of life and circular thinking.

Read more about Fred